Polityka prywatności

Obowiązek Informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych

Szanowny Pacjencie,

Pragnąc zachować transparentność swoich działań oraz ich zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000) poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez OSTMEDIC.

Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest:

Jan Jaśkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OSTMEDIC Jan Jaśkowski
NIP: 9571043898, REGON: 221096983
Dane kontaktowe:
OSTMEDIC Jan Jaśkowski

Jaśkowa Dolina 105/215, 80-286 Gdańsk
tel: 508-489-851
email: OSTMEDIC@gmail.com

W jakim celu, zakresie i na jakiej podstawie przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Zapewniamy, że traktujemy te dane ze szczególną troską i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pragniemy również zapewnić, iż traktujemy Państwa dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne jednakże niezbędne dla wykonania na Państwa rzecz usług świadczonych przez OSTMEDIC. Konieczne jest określenie Państwa tożsamości, aby jasne było na czyją rzecz świadczona jest usługa. OSTMEDIC ma również obowiązek prawny przetwarzania danych osobowych pacjentów ze względów rachunkowych i podatkowych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy.

imiennego rachunku na Państwa rzecz. Podanie numeru telefonu, adres e-mail czy adresu zamieszkania, odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. Ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, jednak będzie skutkowało brakiem możliwości potwierdzenia terminu wizyty bądź skontaktowania się w przypadku konieczności jego zmiany. W przypadku wizyty domowej niepodanie adresu zamieszkania uniemożliwi realizację usługi z uwagi na brak możliwości dojazdu do Państwa domu.

Zakresem przetwarzanych przez OSTMEDIC danych objęte są:

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia
 • oznaczenie płci
 • dane wrażliwe zawarte w dokumentacji medycznej, tj. dane o Państwa zdrowiu,
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • adres zamieszkania w przypadkach wizyt domowych

Podczas świadczenia usług tworzona jest Państwa dokumentacja, w której odnotowywane są wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia.

Na Państwa wyraźne odrębne życzenie dane będą również przetwarzane w celu przesyłania do Państwa informacji marketingowych lub naukowych dotyczących wyłącznie działalności OSTMEDIC.

Dane przetwarzane są zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), w tym w szczególności art. 6 ust. 1 litera a) oraz f) tego rozporządzenia.
 • Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych, (Dz. U. 2018 r. poz. 1000)

Jakie są Państwa uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem państwa danych osobowych przez OSTMEDIC przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż ich przetwarzanie narusza obowiązujące prawo.

Przysługuje Państwu także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.

Prawo żądania usunięcia danych ograniczone jest do żądania usunięcia danych po upływie okresu 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu dotyczącego Państwa leczenia. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.) przewiduje obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. OSTMEDIC nie jest bezpośrednio objęte tą regulacją jednak konieczność wykazania prawidłowości i zgodności ze sztuką prowadzonego leczenia uzasadnia przechowywanie danych przez okres 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu dotyczącego Państwa leczenia.

Jakim podmiotom przekazywane bądź udostępniane są Państwa dane osobowe.

OSTMEDIC dba o poufność Państwa danych osobowych i nie przekazuje ich żadnym podmiotom z wyjątkiem sytuacji, w których jest to niezbędne ze względów organizacyjnych lub wymuszone przepisami prawa. Państwa dane osobowe przekazywane są zatem:

 1. osobom i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (np. na wezwanie Sądu),
 2. podmiotom współpracującym z OSTMEDIC, zaopatrujących w rozwiązania techniczne i organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług oraz zarządzanie, w tym zwłaszcza:
  1. dostawcom usług teleinformatycznych (np. programu do tworzenia kartoteki pacjenta),
  2. dostawcom usług księgowych,

Czas przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane przetwarzane są przez okres niezbędny do świadczenia na Państwa rzecz usług bądź realizacji innych roszczeń wynikających z tych usług. Zgodnie z polityką OSTMEDIC Państwa dane przetwarzane są przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu dotyczącego Państwa leczenia. Ważnym uzasadnionym interesem przechowywania Państwa danych przez OSTMEDIC przez wskazany okres, są konieczność dostępu do danych medycznych w przypadku kontynuacji leczenia oraz wykazanie prawidłowości i zgodności ze sztuką wykonania świadczeń medycznych w przypadku zgłoszenia ewentualny